SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB önskar synpunkter på ADR-S 2023 samt RID-S 2023

MSB önskar synpunkter på ADR-S 2023 samt RID-S 2023

MSB ger tillfälle att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S 2023 och på järnväg, RID-S 2023 samt tillhörande konsekvensutredning.

Föreskriftsförslagen och konsekvensutredning finns tillgängliga på MSB:s webbplats:  https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/ under ”Aktuella remisser”.

Senast torsdagen den 8 september 2022 önskar man få in synpunkter på de föreslagna föreskrifterna ADR-S och RID-S och konsekvensutredningen. Svar skickas till registrator@msb.se eller med brev till MSB, 651 81 Karlstad. Märk svaret med diarienummer 2022-01295 (för ADR-S) och 2022-01296 (för RID-S).

Läs MSBs följebrev

 

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support