SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Ditt ledande kunskapsnav för transporter av farligt gods.

Aktuellt

23 sep 2020

MSBs sammanställning av dokument till Joint-mötet i september

MSB ger ut en sammanställning av dokument till Joins-möte (ADR/RID/ADN) om transport av farligt gods som genomfördes i Bern och Geneve under september 2020.

Läs mer
15 sep 2020

Transportstyrelsen bjuder in till online-informationsmöte

Transportstyrelsen bjuder in till informationsmöte där de informerar om vad som gäller efter den 17 november 2020 beträffande undantagen till följd av COVID-19.

Läs mer
20 aug 2020

MSB bjuder in till samrådsmöte inför Joint meeting

MSB bjuder in till samrådsmöte inför nästa Joint-möte, dvs harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR) den 10-18/9. MSB har gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2023 års utgåva av RID/ADR.

Läs mer
11 aug 2020

Förlängning av farligt gods-utbildningars giltighet för flygtransport

Transportstyrelsen har beslutat om undantag gällande krav på repetitionsutbildning inom 24 månader gällande lufttransport av farligt gods. Beslutet gäller till och med den 17 november 2020 och är framtaget för att minska smittspridning.

Läs mer
30 jun 2020

Ändring i MSBs föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har givit ut en ändring till sina föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Läs mer
28 maj 2020

Remissvar gällande ändring av MSBs föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

SäkerhetsRådgivarna har lämnat remissvar på MSBs förslag om ändring i föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Ändringen handlar om att kunna förlänga giltighetstiden för säkerhetsrådgivares intyg.

Läs mer
21 maj 2020

MSB har givit ut nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har givit ut nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler. De träder i kraft den 1 augusti 2020 och i samband med det upphör vissa äldre att gälla.

Läs mer
15 maj 2020

USA anpassar sina farligt gods regler

PHMSA (Pipeline and Farligt Materials Safety Administration), USAs myndighet för transport av farligt gods har publicerat ändringar för sina farligt gods bestämmelser, 49 CFR Del 171 till 180. Detta är för att anpassa USAs regler till de gällande internationella bestämmelserna, såsom FNs modellregelverk, IMDG-koden för sjötransport samt ICAO-TI för lufttransport.

Läs mer
15 apr 2020

Transport av desinfektionsmedel

Den pågående pandemin har ökat behovet av desinfektionsmedel, som oftast är klassificerat som farligt gods, inom hela samhället. Detta har gjort att transporterna av dessa medel har ökat enormt och många nya aktörer med begränsade kunskaper inom farligt gods har svårt att få en överblick och att uppfylla gällande bestämmelser.

Läs mer
8 apr 2020

Kemikalieinspektionen ger undantag från krav om säkerhetsdatablad och märkning på svenska för vissa desinfektionsmedel

Kemikalieinspektionen har beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som ger undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Istället för svenska accepteras även danska, engelska eller norska. Föreskrifterna träder i kraft den 9 april och gäller året ut. Undantaget gäller bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt.

Läs mer
26 mar 2020

Förlängd giltighetstid för intyg för säkerhetsrådgivare

SäkerhetsRådgivarna AB stödjer MSBs intention att förlänga intygen för säkerhetsrådgivare som p.g.a. rådande situation inte har möjlighet att genomförana repetitionsprov innan giltighetstiden löper ut. För att utöka giltighetstiden för berörda säkerhetsrådgivare behövs ett undantag från 8 § i föreskrifterna (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Ett sådant undantag saknas idag.

Läs mer
25 mar 2020

UN 3291 Medicinskt avfall, N.O.S. för avfall från behandling av COVID-19

MSB och Folkhälsomyndigheten bedömer att avfall som uppkommit i samband med hantering av patient kan klassificeras som kategori B och transporteras som UN 3291 Medicinskt avfall N.O.S. om det kommer från sjukvårdsinrättning, annars ska benämningen UN 3291 Smittförande avfall, ospecificerat, N.O.S. användas.

Läs mer
20 mar 2020

Transportstyrelsen beslutar om förlängd giltighetstid för intyg av farligt gods utbildning för lufttransport

Transportstyrelsen har beslutat att förlänga giltighetstiden för farligt gods utbildningar för lufttransport. Beslutet gäller t o m 20 juli 2020 och företag som tillämpar detta ska ta fram riskreducerande åtgärder.

Läs mer
16 mar 2020

Transportstyrelsen meddelar undantag från kör- och vilotider

Transportstyrelsen har beslutat att göra undantag från kör- och vilotider från den 2020-03-16 och 30 dagar framåt.

Läs mer
1 mar 2020

WHO ger ut guide för transport av COVID-19

WHO har tagit fram en guideline för transport av tester för COVID-19. Det ska transporteras som UN 3373, Biologiskt ämne, kategori B.

Läs mer
27 feb 2020

Transport av fast medicinskt avfall eller smittförande avfall, Kategori A

Sverige har undertecknat det multilaterala avtalet M317. Avtalet gör det möjligt att tillordna medicinskt avfall eller smittförande avfall i Kategori A till UN 3549. UN-numret, som kommer in i transportregelverken 2021, kan alltså redan börja användas vid vägtransport genom att följa M317.

Läs mer
12 feb 2020

ADR, ny betydelse 2021

Sedan 1957 har ADR varit en förkortning för "European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road". Den 1 januari 2021 kommer ADR istället vara en förkortning för “Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”. Det är en naturlig utveckling eftersom många länder som undertecknat överenskommelsen faktiskt ligger utanför Europa.

10 jan 2020

UN Manual of Tests and Criteria, rev 7

Nu finns UN Manual of Tests and Criteria, revision 7 att läsa på United Nations hemsida.

Läs mer
2 dec 2019

Testsammanfattning för litiumbatterier

Den 31 december 2019 löper övergångsperioden ut gällande testsammanfattning för litiumbatterier. Från 1 januari 2020 ska således alla tillverkare och efterföljande distributörer av litiumbatterier (celler eller batterier) kunna tillhandahålla en testsammanfattning.

Innehållet i denna testsammanfattning specificeras i FN:s testhandbok för farligt gods (del III, delavsnitt 38.3, stycke 38.3.5). Observera att flera transportörer kräver en kopia av testsammanfattningen för att acceptera transport av litiumbatterier.

27 nov 2019

Ny IATA-DGR för år 2020

Ny utgåva av IATA-DGR (61th ed.) börjar gälla 1 januari 2020. Hos kan du köpa dina aktuella regelverk.

Läs mer
14 nov 2019

Farligt Gods Konferensen 2019

Den 14 november 2019 är det dags för årets Farligt gods konferens, mötesplatsen för alla som arbetar med farligt gods, säkerhet, transport och logistik. SäkerhetsRådgivarna AB är en av arrangörerna och vi ser fram emot en inspirerande dag.

Läs mer
24 okt 2019

Ändringar till ADR-S 2019 och RID-S 2019

Den 1 januari 2020 träder ändrade föreskrifter om transport av farligt gods på väg och järnväg i kraft.

Läs mer
4 okt 2019

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations, utgåva 21 finns nu att läsa på United Nations hemsida.

Läs mer

Allt om och för säkerhetsrådgivare

Hos oss är du i trygga händer om du vill utbilda dig och bli eller förbli säkerhetsrådgivare. Du kan också anlita någon av våra säkerhetsrådgivare till din verksamhet.

Fokus på farligt gods

Transport av farligt gods är ryggraden i vår verksamhet. För att kunna sätta farligt gods i rätt sammanhang krävs kunskap i angränsade ämnesområden såsom kemi och miljö, farligt avfall, risker, transport och logistik, arbetsmiljö och transportsäkerhet. Vi kan helheten och då blir det enkelt att se likheter, skillnader och detaljer. Det har vi gjort sedan start och gör fortfarande varje dag.

Vi håller koll på det senaste i branschen och har gedigen erfarenhet inom våra kunskapsområden. Den delar vi gärna med oss av på våra utbildningar och genom våra tjänster.

Stark ledning

Våra grundare är lika aktiva och engagerade i företaget idag som när det startades. Med deras mål och värderingar har vi idag byggt ett team av specialister som är vårt starkaste varumärke. Vi är professionella, kunskapssäkra och personliga. Våra rådgivare är effektiva, talar klarspråk och reder ut dina frågor. Vi tror på att ha en stark utmanarattityd och ger det där lilla extra.

Svetlana Borak

Birgit Rönnecke

Du är i gott sällskap

Här är några av de fantastiska kunder vi haft förmånen att arbeta med under våra 22 år i branschen.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support