SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Farligt gods
  1. Farligt gods

Farligt gods

I dagens samhälle är transporter av farligt gods ett självklart inslag. Dessa transporter är omgärdade av regelverk med sådana säkerhetskrav att risken för skador anses vara minimerade.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål, som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under transport eller skyddas mot yttre hot exempelvis stöld eller skadegörelse.

Vad betyder transport?

Begreppet transport av farligt gods omfattar mer än bara förflyttning med fordon, järnvägsvagn, fartyg eller flygplan. Det omfattar även lastning och lossning samt sådan förvaring och hantering av farligt gods som utgör ett led i transporten.

Vilka regler gäller?

Varje transportslag har sitt regelverk och i Sverige följer vi ADR-S på väg, RID-S på järnväg, IMDG-koden på sjö och IATA-DGR vid lufttransport. Alla farligt gods regelverk grundar sig på FNs rekommendationer för transport av farligt gods och har därför många likheter. Däremot är förutsättningarna för land-, sjö- och lufttransport såpass olika att de ställer krav på olika säkerhetsfilosofier. I Sverige utgör lagen (2006:263) och förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ramverken inom detta område.

Vem ska ha en säkerhetsrådgivare för farligt gods?

Verksamheter som överlämnar, transporterar, lastar eller lossar farligt gods på väg, järnväg, sjö eller i luften ska utse en säkerhetsrådgivare. Denne är en nyckelperson som ska arbeta systematiskt med att förebygga de risker som är förenade med sådana transporter. Läs mer

Vem berörs av reglerna?

Transport av farligt gods involverar en mängd olika aktörer med olika roller. Avsändare, speditörer, terminaler, åkerier, tågoperatörer, hamnar, rederier, flygoperatörer, mottagare, förpackare, lastare, lossare, stuvare, godsägare, tankägare, med flera. Samtliga aktörer i transportkedjan måste utföra sin del av arbetet för att minimera riskerna med och säkerställa en trygg hantering och transport av farligt gods. Läs mer

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support