SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Ändring i MSBs föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Ändring i MSBs föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har givit ut en ändring till sina föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. En ny 11 § har tillkommit för att kunna förlänga giltighetstiden för säkerhetsrådgivarintyg för transport av farligt gods till sjöss och i luft, om det på grund av extraordinära händelser i samhället inte är möjligt att genomföra examination. Årets extraordinära händelse heter Covid-19 och det ledde till att MSB ställde in examinationer under våren 2020. 

SäkerhetsRådgivarna AB skickade den 27 maj 2020 in remissvar till MSB. Då påpekade vi vikten av att ha med alla transportslag i ändringsföreskriften och att man skulle se till att alla intyg var med i förlängningen så att den skulle gälla retroaktivt. MSB valde till vår glädje att istället ta hand om vårt remissvar genom att revidera sin konsekvensutredning. De tog även beslut om att förlängningen gäller för alla de olika transportslagens intyg redan från 1 mars.

Nu kan alltså alla säkerhetsrådgivare vars intyg går ut mellan den 1 mars 2020 och 1 november 2020, pusta ut. Intyget gäller enligt sitt innehåll till och med den 30 november 2020.

MSBs föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

MSBs föreskrifter (MSBFS 2020:5) om ändring av MSBs föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

MSBs reviderade konsekvensutredning 2020-06-23

MSBs beslut om förlängning av giltighetstid för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods till sjöss och luft

MSBs Sammanställning av remissvar MSB 2020-06516

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support