SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Förlängd giltighetstid för intyg för säkerhetsrådgivare

Förlängd giltighetstid för intyg för säkerhetsrådgivare

SäkerhetsRådgivarna AB stödjer MSBs intention att förlänga intygen för säkerhetsrådgivare som p.g.a. rådande situation inte har möjlighet att genomförana repetitionsprov innan giltighetstiden löper ut. För att utöka giltighetstiden för berörda säkerhetsrådgivare behövs ett undantag från 8 § i föreskrifterna (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Ett sådant undantag saknas idag.

MSB har undertecknat två temporära avtal rörande intyg för säkerhetsrådgivare, så kallade multilaterala avtal, som medger tillfällig tillämpning av andra regler än de som normalt gäller vid transport på väg och järnväg. De aktuella multilaterala avtalen ”M324 ADR” och ”1/2020 RID” hänvisar dock till avsnitt som inte har laga kraft i Sverige och kan således inte förlänga intyg för säkerhetsrådgivare i Sverige.

Vidare omfattar svenska föreskrifter om säkerhetsrådgivare fyra trafikslag; väg, järnväg, sjö och luft. En förlängning av giltighetstiden för intyg för säkerhetsrådgivare måste omfatta alla trafikslag för att det ska tjäna sitt syfte.

SäkerhetsRådgivarna AB har idag genom skrivelse till MSB bett om undantag från 8 § i MSBFS 2015:9 så att berörda säkerhetsrådgivares intyg förlängs i likhet med den period som ges i andra länder i Europa genom multilaterala avtalen M324 ADR (väg) och 1/2020 RID (järnväg).

Läs vår skrivelse till MSB den 26 mars 2020

ADR M324

RID 1/2020

MSBFS 2015:9

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support