SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB förlänger giltighetstid gällande intyg för säkerhetsrådgivare t.o.m 28 februari 2021

MSB förlänger giltighetstid gällande intyg för säkerhetsrådgivare t.o.m 28 februari 2021

MSB har genom att underteckna multilaterala avtal för ADR och RID samt med stöd av 11§ i MSBs föreskrifter (MSBFS 2005:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, beslutat att ytterligare förlänga intyg för säkerhetsrådgivare för alla transportslag. Intyg vars giltighet går ut  1 mars 2020-1 februari 2021 är fortsatt giltiga t.o.m. 28 februari 2021.

Beslut MSB 2020-14524

Multilateralt avtal M330

Multilateralt avtal RID 6/2020

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support