SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Säkerhetshoten 2022/2023

Säkerhetshoten 2022/2023

Varje år publicerar Säkerhetspolisen en årsbok och nulägesbild över säkerhetshoten mot Sverige. Årsboken är en informationskälla till verksamheter som omfattas av transport av farligt gods och deras förebyggande arbete med transportskyddet.

Med transportskydd avses i lagen om transport av farligt gods de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra och begränsa att obehörigt förfarande med det farliga godset vid transport på land orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom

Det försämrade omvärldsläget innebär en direkt påverkan på Sverige, de yttre hoten har betydelse även för den inre säkerheten. Omvärldsutvecklingen är svårbedömd, hoten förstärker varandra och förändringar sker snabbt. Det framgår i Säkerhetspolisens lägesbild 2022/2023.

Säkerhetspolisen har inte fattat beslut om någon förändring av terrorhotnivån i Sverige och den är fortsatt på en förhöjd nivå.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support