SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Transportstyrelsen reviderar Östersjöavtalet

Transportstyrelsen reviderar Östersjöavtalet

Transportstyrelsen har påbörjat revidering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:69) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjöområdet (Östersjöavtalet). Syftet är att införliva ändringar gällande undantag för transport av farligt gods som privatpersoner utför i enlighet med 1.1.3.1.(a) i ADR. Remisstexten kommer ut i oktober och den nya föreskriften planeras träda ikraft 1 januari 2023.
1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support