SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Remissvar gällande ändring av MSBs föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Remissvar gällande ändring av MSBs föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

SäkerhetsRådgivarna har lämnat remissvar på MSBs förslag om ändring i föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Ändringar föreslås som en följd av att MSB ställt in examinationstillfällen för säkerhetsrådgivare under coronapandemin och intygens giltighet går ut.

MSB föreslår att en ny regel om undantag införs i föreskrifterna som vid extraordinära händelser i samhället ger MSB stöd för att besluta om förlängd giltighetstid för intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods till sjöss och i luft. Vi anser att den föreslagna 11 § i MSBFS 2015:9 bör relatera till alla transportslag som föreskriften omfattar samt att den har retroaktiv effekt.

MSBs förslag till ändringsföreskrifter - remiss

SäkerhetsRådgivarnas remissvar

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support