SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Aktörer och ansvarsområden
 1. Farligt gods
 2. Aktörer och ansvarsområden

Aktörer och ansvarsområden

Transport av farligt gods involverar en mängd olika aktörer med olika roller. Avsändare, speditörer, terminaler, åkerier, tågoperatörer, hamnar, rederier, flygoperatörer, mottagare, förpackare, lastare, lossare, stuvare, godsägare, tankägare, med flera. Samtliga aktörer i transportkedjan måste utföra sin del av arbetet för att minimera riskerna med och säkerställa en trygg hantering och transport av farligt gods. Det finns omfattande regler för alla fyra transportslag (väg, järnväg, sjö, luft) och varje aktör måste identifiera sin roll och sina ansvarsområden.

Avsändare

Avsändaren av farligt gods har skyldighet att överlämna en sändning till transport som uppfyller bestämmelserna i ADR/RID/IMDG/IATA-DGR. Några särskilda ansvarsområden:

Transportör

Transportör utgörs av den som förflyttar farligt gods på väg, järnväg, sjö eller i luften. Några särskilda ansvarsområden:

 • Kontrollera att det farliga godset är tillåtet för transport
 • Tillse att transportmedel och last inte uppvisar brister
 • Säkerställa att aktuell dokumentation finns för allt farligt gods
 • Se till att rätt märken och storetiketter finns på transportmedel och lastbärare
 • Kontrollera att datum för nästa kontroll av tankar inte har överskridits (land/sjö)
 • Säkerställa att godset är lastsäkrat
 • Kontrollera att transportmedel inte är överlastade
 • Se till att fordonet har rätt utrustning (väg)
 • Uppfylla alla bestämmelser för fordonsbesättning, drift och fordon (väg)
 • Följa lokala trafikföreskrifter samt tunnelrestriktioner (väg)
 • Följa stuvnings- och separationsregler ombord fartyg (sjö)
 • Acceptera farligt gods med checklistor (luft)
 • Ha rutiner för transportskydd och om aktuellt ta fram en skyddsplan
 • Rapportera olyckor och tillbud med farligt gods
 • Utbilda personalen samt se till att förare går förarutbildning och har giltigt ADR-intyg
 • Utse en säkerhetsrådgivare

Lastare och lossare

Med lastare avses företag som lastar förpackat farligt gods i transportmedel eller lastbärare. Även de som fyller farligt gods i tank- eller bulkenhet omfattas, samt de som lastar containrar på olika transportmedel.

Med lossare avses företag som lastar av förpackat farligt gods ur transportmedel eller lastbärare, flyttar containrar från transportmedel samt lossar farligt gods från en tank- eller bulkenhet.

Förutom att uppfylla bestämmelserna för lastning och lossning ska denna aktör även:

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support