SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Järnvägstransport
  1. Farligt gods
  2. Farligt gods på järnväg

Farligt gods på järnväg

Järnvägstransport sägs vara ett av de säkraste sätten att transportera farligt gods. Transportsträckorna på järnväg är i regel betydligt längre än på väg och volymerna per enhet är större. Järnvägen sträcker sig genom samhällen vilket ställer krav på att transporter av farligt gods sker säkert.

Regelverk

Bestämmelser för järnvägstransport av farligt gods finns i regelverket RID (internationellt) respektive RID-S (nationellt). Lagen (2006:263) och förordningen (2006:311) om transport av farligt gods innehåller de grundläggande bestämmelserna.

RID

Internationella transporter av farligt gods på järnväg regleras genom RID, Règlement Concernant le Transport International Ferroviaire des Marchandises Dangereus. RID utgör ett bihang (appendix) till det internationella fördraget om järnvägstrafik, COTIF.

Sverige har liksom ett femtiotal andra länder anslutit till RID. Dessa är i huvudsak europeiska länder och länder som gränsar till Europa.

Bestämmelserna i RID utarbetas av en expertgrupp inom OTIF (International Organisation for Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail). Utveckling och revidering av RID sker fortlöpande och vartannat år utkommer ny utgåva av regelverket.

Regelverket RID delas in i sju delar. Dessa delar behandlar bestämmelser för klassificering, användning och konstruktion av förpackningar och tankar, märkning och etikettering, dokumentation, lastning och lossning, kombitrafik, utbildningskrav, transportskydd, rapportering av olyckor, undantag med mera.

RID-S

I Sverige tillämpar vi de internationella bestämmelserna även vid nationell järnvägstransport av farligt gods. Detta krav ställs på Sverige samt övriga EU-länder genom EU-direktiv. Bestämmelserna sätts i kraft genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S).

MSBs föreskrifter består dels av inledande föreskrifter, översättning av RID (sju delar) samt Bilaga S. Bilaga S innehåller samtliga avvikelser som gäller nationellt för Sverige.

Vem berörs av reglerna?

Avsändare, transportör, mottagare, förpackare, lastare, fyllare, lossare, järnvägsinfrastrukturförvaltare, användare av tankcontainer, UN-tank eller cisternvagn, med flera.

Aktuella myndigheter vid järnvägstransport

Transportmyndighet
MSB

Behöriga myndigheter
MSBSSM

Tillsynsmyndigheter
Transportstyrelsen (järnväg), MSB (säkerhetsrådgivare, transportskydd, m.m.), SSM (klass 7)

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support