SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Examination av säkerhetsrådgivare

Examination av säkerhetsrådgivare

Examinationen kan utgöras av ett förstagångsprov, repetitionsprov, kompletteringsprov eller omprov. Examinationen innehåller olika delprov.

Delprovens innehåll

Examinationen för säkerhetsrådgivare genomförs skriftligen och innehåller olika delprov. För att uppnå godkänt resultat krävs 60 % av varje delprovs maximala poängsumma.

Transportrelaterade frågor

Provet består av 20 transportrelaterade frågor för varje transportslag som provet omfattar (väg, järnväg, sjö och/eller luft). Det utgörs av flervalsfrågor där varje fråga har tre svarsalternativ. Ett eller flera alternativ kan vara rätt. Samtliga rätta svarsalternativ ska vara markerade för att få ett poäng, inga delpoäng delas ut.

Allmänna frågor

Provet består av 20 allmänna frågor. Det utgörs av flervalsfrågor där varje fråga har tre svarsalternativ. Ett eller flera alternativ kan vara rätt. Samtliga rätta svarsalternativ ska vara markerade för att få ett poäng, inga delpoäng delas ut.

Fallstudie

Fallstudien består av högst 10 frågor. I fallstudien ska man med egna ord beskriva hur säkerhetsrådgivaren ska utgöra sin uppgifter.

Olika provtyper

Förstagångsprov

För den som aldrig tidigare genomgått examination eller när giltighetstiden på ett tidigare intyg för säkerhetsrådgivare gått ut. Provet består av följande delprov:

  • Transportrelaterade frågor
  • Allmänna frågor
  • Fallstudie

Repetitionsprov

För den som har ett intyg för säkerhetsrådgivare som inte är äldre än 5 år. Repetitionsprovet består av följande delprov:

  • Transportrelaterade frågor
  • Allmänna frågor

Kompletteringsprov

För den som har ett intyg för säkerhetsrådgivare men vill utöka sin behörighet. Provet består av följande delprov:

  • Transportrelaterade frågor för aktuellt transportslag

Omprov

För den som tidigare har blivit underkänd vid examination. Vid omprov examineras endast de delprov som underkänts vid tidigare examination. Intygets giltighetstid vid omprov beräknas från tidpunkten för första provtillfället.

Provtid

Examinationen genomförs med gemensam start för alla anmälda deltagare. Den som ska avlägga prov kommer, oavsett typ av prov det handlar om, tilldelas alla aktuella delprov vid examinationens början. Examinationen avbryts för en gemensam lunch kl 12.00. Den disponibla provtiden är 8 timmar oavsett hur många transportslag som examinationen omfattar och vilken provtyp den avser.

Hjälpmedel

Vid examinationen får endast internationella och nationella bestämmelser i bokform/pappersutgåva användas som hjälpmedel.

Examinator

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är examinator och tillhandahåller de prov som säkerhetsrådgivaren ska skriva. Det finns inga gamla prov som man kan titta på.

Anmälan till examination

Anmälan till examination ska du göra direkt hos MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) senast två veckor innan aktuellt provtillfälle. MSB fakturerar avgift för provtillfället mot angiven betalningsansvarig efter genomförd examination. Gör din anmälan hos MSB.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support