SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Förpackning
  1. Farligt gods
  2. Introduktion
  3. Förpackning

Förpackning

Den som förpackar farligt gods ansvarar att godset är förpackat enligt de särskilda krav som ställs i regelverken för aktuella transportslag (väg, järnväg, sjö, luft). Förpackningar för farligt gods, ska vara av god kvalitet, täta och tillräckligt hållfasta för att klara normala transportförhållanden. Som förpackning avses exempelvis fat, dunkar, säckar, lådor samt större förpackningar som IBC-behållare och storförpackningar.

Typgodkända förpackningar

Förpackningar för farligt gods ska normalt genomgå obligatorisk provning och bli certifierade innan de kan användas. Provningen utförs av ett ackrediterat provningsorgan som t ex RISE Research Institutes of Sweden AB i Sverige. Provningen består av olika moment exempelvis fallprov, staplingsprov, täthetsprov och vätsketryckprov. Vid godkänt resultat leder provningen till ett typgodkännande av förpackningen och det dokumenteras genom ett certifikat. Godkända förpackningar ska vara försedda med en förpackningsmärkning (UN-märkning) som ger grundläggande information om förpackningen.

Godkända förpackningar ska användas i överensstämmelse med villkoren som ställs i godkännandecertifikatet. Reglerna kräver att förpackningstillverkare och återförsäljare förser användaren med nödvändig information för att denne ska kunna säkerställa att kolli i transportfärdigt skick uppfyller gällande bestämmelser. Informationen kan t ex vara en kopia av certifikatet tillsammans med instruktioner för montering och förslutning. Användaren måste känna till om det krävs särskild armerad tejp för att försluta en låda eller hur hårt man ska dra åt ett skruvlock på en dunk eller fat.

Val av förpackning

För varje ämne eller föremål finns förpackningsinstruktioner i respektive transportregelverk. Instruktionerna ger information om vilka slags förpackningar som får användas, vikt- eller volymgränser samt allmänna eller särskilda förpackningsbestämmelser.

Vid val av förpackning ska förpackaren kontrollera:

  • godsets förpackningsinstruktion för det aktuella transportslaget
  • att förpackningen är typgodkänd för farligt gods
  • att förpackningen är godkänd för aktuell förpackningsgrupp (I, II, III)
  • om innehållet är kompatibelt med det valda förpackningsmaterialet
  • att förpackningen är i gott skick och inte för gammal

Kraven på förpackning skiljer sig åt för olika transportslag. Därför är det viktigt att förpackaren vet hur godset kommer att transporteras och utifrån det väljer den strängaste förpackningsinstruktionen.

Overpack

För att underlätta hantering och stuvning av kollin i samband med transport är det vanligt att de sammanfogas till en enhet. Denna enhet kallas för overpack (extra ytteremballage). En overpack kan t ex vara en pall på vilken kollin (fat, lådor, dunkar) ställs eller staplas och säkras med plastband, krymp- eller sträckfilm. Det kan också vara en yttre skyddsförpackning, exempelvis en låda eller pallbox.

Separation av gods

Separationskraven går ut på att de godsslag som är inkompatibla ska skiljas från varandra. Separationsåtgärderna är väldigt olika beroende på vilka slags ämnen och klasser det rör sig om. Samemballering är förbjuden för ämnen som kan reagera på ett farligt sätt med varandra.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support