SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Farligt gods i hamnar
  1. Farligt gods
  2. Farligt gods på sjö
  3. Till och från hamn

Till och från hamn

Varje hamn ger ut bestämmelser om gods som anländer till hamnen via land eller sjö. Dessa bestämmelser kallas för hamnföreskrifter och bygger på den hamnordning som länsstyrelsen tagit fram tillsammans med kommunen.

Gäller ADR/RID eller IMDG-koden i hamnen?

Vid en transport av farligt gods som innefattar land- och sjötransport kommer man behöva göra en övergång mellan regelverken för landtransport, ADR/RID, och regelverket för sjötransport, IMDG-koden. I svensk lagstiftning ska IMDG-koden tillämpas från och med att det förpackade farliga godset som ska vidare på sjötransport har checkats in i hamn. 

Förhandsanmälan av farligt gods

För att hamnen i god tid ska veta vilket farligt gods som ankommer hamnområdet krävs förhandsanmälan. Farligt godsanmälan ska göras senast vid avgång från lastningshamnen.

Utbildning

Personal i hamnen ska ha utbildning anpassad för sin verksamhet. Utbildningskravet finns i både bestämmelserna för land (ADR/RID) och sjö (IMDG-koden). Läs mer

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support