SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Farligt gods i hamnar
  1. Farligt gods
  2. Farligt gods på sjö
  3. Till och från hamn

Till och från hamn

Varje hamn ger ut bestämmelser om gods som anländer till hamnen via land eller sjö. Dessa bestämmelser kallas för hamnföreskrifter.

Gäller ADR/RID eller IMDG-koden i hamnen?

Vid en transport av farligt gods som innefattar land- och sjötransport kommer man behöva göra en övergång från regelverken ADR/RID till regelverket IMDG-koden. I vissa hamnar sker övergången mellan regelverken först när godset är ombord fartyget och i andra hamnar gäller IMDG-koden vid passage in till hamnområdet. Vad som gäller för respektive hamn framgår i deras hamnföreskrifter.

Förhandsanmälan

För att hamnen i god tid ska veta vilket farligt gods som ankommer hamnområdet krävs förhandsanmälan. I hamnföreskriften anges krav på senaste tidpunkt för förhandsanmälan för farligt gods samt innehåll i denna förhandsanmälan.

Utbildning

Personal i hamnen ska ha utbildning anpassad för sin verksamhet. Utbildningskravet finns i både bestämmelserna för land (ADR/RID) och sjö (IMDG-koden). Läs mer

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support