Farligt gods i hamnar

Till och från hamn

Varje hamn ger ut bestämmelser om gods som anländer till hamnen via land eller sjö. Dessa bestämmelser kallas för hamnföreskrifter.

Gäller ADR/RID eller IMDG-koden i hamnen?

Vid en transport av farligt gods som innefattar land- och sjötransport kommer man behöva göra en övergång från regelverken ADR/RID till regelverket IMDG-koden. I vissa hamnar sker övergången mellan regelverken först när godset är ombord fartyget och i andra hamnar gäller IMDG-koden vid passage in till hamnområdet. Vad som gäller för respektive hamn framgår i deras hamnföreskrifter.

Förhandsanmälan

För att hamnen i god tid ska veta vilket farligt gods som ankommer hamnområdet krävs förhandsanmälan. I hamnföreskriften anges krav på senaste tidpunkt för förhandsanmälan för farligt gods samt innehåll i denna förhandsanmälan.

Utbildning

Personal i hamnen ska ha utbildning anpassad för sin verksamhet. Utbildningskravet finns i både bestämmelserna för land (ADR/RID) och sjö (IMDG-koden). Läs mer

Home