SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Anpassad farligt gods utbildning
  1. Utbildning
  2. Utbildning för farligt gods personal

Utbildning för farligt gods personal

Alla som är delaktiga i förberedelserna inför och utförandet av transport av farligt gods måste genomgå utbildning. Utbildningen ska anpassas till den funktion personalen har och ska ske innan arbete med farligt gods påbörjas. Syftet är att öka kunskapen om reglerna för farligt gods och riskerna med sådana transporter. Utbildningskrav finns i bestämmelserna för alla transportslag (väg, järnväg, sjö och luft).

”1.3-utbildning”

Utbildning av personer, andra än föraren, delaktiga vid transport av farligt gods brukar kallas för ”1.3-utbildning”. Detta då utbildningskravet återfinns i kapitel 1.3 i regelverket för transport av farligt gods på väg (ADR/ADR-S), järnväg (RID/RID-S) och sjö (IMDG-koden). Notera att detta krav finns i kapitel 1.5 i regelverket för lufttransport (IATA-DGR). Personal delaktig i en internationell transport som går exempelvis på väg och sjö behöver således anpassad utbildning för båda transportslagen.

Vem ska ha utbildning?

Det kan till exempel vara personal som klassificerar, förpackar, märker och etiketterar, lastar och lossar, upprättar handlingar, bokar transporter, planerar lastning och stuvning, transporterar farligt gods med lättnader eller personal som på något annat sätt är involverad i transport av farligt gods. Läs mer

Personal som inte fått utbildning får endast utföra uppgifter under överinseende av utbildad personal.

Innehåll

Utbildningen ska bestå av tre delar; allmän utbildning, funktionsspecifik och säkerhetsutbildning. En komplett ”1.3-utbildning” består av alla tre delar. Dessutom ska denna utbildning även innehålla de särskilda bestämmelser för transportskydd. Läs mer

Längd

Det finns inget krav på utbildningens längd. Den kan variera från några timmar till dagar.

Regelbunden utbildning

Utbildningen ska ske regelbundet med hänsyn till ändrade bestämmelser. Då regelverken för transport av farligt gods uppdateras vartannat år är det även ett lämpligt tidsintervall för repetitionsutbildning. Repetitionsutbildning för lufttransport måste dock ske 24 månader efter senast genomförd utbildning.

Dokumenterad utbildning

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att personalen har relevant utbildning och som bestämmer på vilket sätt personalen ska få sin utbildning. Arbetsgivaren ska också dokumentera all farligt gods utbildning och förvara dokumentationen i minst i 5 år.

Vi utbildar er personal

Låt oss utbilda er personal på plats hos er, lärarledd online eller hos oss. Läs mer

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support