SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Transportskydd
  1. Farligt gods
  2. Introduktion
  3. Transportskydd

Transportskydd (security)

Samhällets utgångspunkt är att transporter av farligt gods ska vara säkra och skyddas mot yttre hot. Med transportskydd avses skydd mot obehörigt förfarande med farligt gods på land, det vill säga de åtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller begränsa att det farliga godset stjäls eller används i brottsligt syfte t ex såsom vapen vid sabotage.

Bestämmelserna för transportskydd kan sägas till stor del utgöras av systemkrav. Berörda företag förväntas skapa rutiner och instruktioner för grundläggande systematiskt arbete, till exempel gällande personalrekrytering, riskbedömning, skyddet för fysisk miljö samt rapportering av avvikelser och olyckor. Detta inkluderar även fysisk, daglig verksamhet med farligt gods, till exempel rörande lastning och lossning, inpassering, stopp under förflyttning samt åtgärder i händelse av kränkning.

Allmänna bestämmelser

De allmänna bestämmelserna om transportskydd ställer krav på ökad medvetenhet, skydd av områden för mellanlagring av farligt gods (t ex fordonsdepåer, terminaler), identifiering av transportör, fotolegitimation för fordonsbesättning, rutiner för lastning och lossning med mera.

Utbildningskrav

All personal som är delaktig i transport av farligt gods på land ska ha utbildning om transportskydd. Den ska ge en allmän förståelse för de säkerhetsrisker som är förknippade med farligt gods transport och metoder för att förbättra transportskyddet. Utbildningen ska även ge detaljerad förståelse av företagets skyddsplan för farligt gods med hög riskpotential (när så är tillämpligt).

Bestämmelser för farligt gods för hög riskpotential

Farligt gods med hög riskpotential definieras som sådant gods som kan missbrukas vid terrorbrott och då leda till svåra konsekvenser, till exempel förlust av åtskilliga människoliv och storskalig förstörelse eller storskalig samhällsekonomisk störning. Transportörer, avsändare och andra delaktiga (t ex lastare/lossare) av farligt gods med hög riskpotential ska genomföra och följa skyddsplaner, som minst omfattar de punkter som anges i ADR/RID. Skyddsplanen ska således upprättas, implementeras, efterlevas och följas upp/kontrolleras med utgångspunkt från verksamhet, riskbedömning (och dimensionerande hotbild) och samlat behov.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support