SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll

Farligt gods utbildningen ska bestå av tre delar; allmän utbildning, funktionsspecifik utbildning och säkerhetsutbildning. En komplett ”1.3-utbildning” består av alla tre delar.

Allmän utbildning

Utbildning avsedd att ge personalen kännedom om de allmänna bestämmelserna i regelverken för transport av farligt gods.

Funktionsspecifik utbildning

Detaljerad utbildning om särskilda bestämmelser som reglerar transport av farligt gods. Den ska motsvara personalens uppgifter och ansvar och fånga det praktiska farligt gods arbetet. Exempel på inriktningar för funktionsspecifik utbildning är klassificering, förpackning, dokumentation, lastning och lossning etc. I större företag finns det hela avdelningar med personal som exempelvis lastar farligt gods och deras utbildning ska då fokusera på just denna funktion. I ett litet företag kan en person exempelvis både förpacka farligt gods samt ta fram dokumentation och då ska dennes utbildning behandla båda ämnesområden. 

Säkerhetsutbildning

Utbildning i de risker och faror som farligt gods kan medföra i den egna verksamheten vid transport, lastning och lossning. Målet är att ge personalen kännedom om säker hantering och nödåtgärder.

Transportskydd

All personal som är delaktig i transport av farligt gods på land ska även ha utbildning om transportskydd.

Allmän utbildning om transportskydd

Utbildning som ger en allmän förståelse för de säkerhetsrisker som är förknippade med farligt gods transport och metoder för att förbättra transportskyddet. Denna utbildning bör innehålla exempel på hur man upptäcker och reagerar på eventuella hot eller nedsatt transportskydd.

Fördjupad utbildning om transportskydd

Utbildning som ger en detaljerad förståelse av företagets skyddsplan för farligt gods med hög riskpotential (när så är tillämpligt). Denna utbildning ska förmedla sådana kunskaper om skyddsplanen som motsvarar var och ens ansvars- och arbetsområde och roll vid genomförandet av dessa skyddsplaner.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support