SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Personal som ska få anpassad utbildning

Vilken personal berörs?

Detaljer om vilken personal som behöver utbildning beskrivs i regelverken för transport av farligt gods påväg (kapitel 1.3 i ADR/ADR-S), järnväg (kapitel 1.3 i RID/RID-S), sjö (kapitel 1.3 i IMDG-koden) och i luften (kapitel 1.5 i IATA-DGR). Här följer en kort sammanfattning.

Väg (ADR)

Personal hos avsändare, transportör, mottagare, förpackare, lastare, fyllare, lossare, med flera. Här hamnar även förare som är undantagna från ordinarie förarutbildning, t ex förare av farligt gods enligt värdeberäknad mängd eller begränsad mängd.

Järnväg (RID)

Personal hos avsändare, transportör, mottagare, fyllare, lastare, lossare samt hos den som sköter driften av järnvägsinfrastrukturen, med flera.

Sjö (IMDG-koden)

Landbaserad personal som är sysselsatt med transport av farligt gods avsett att transporteras på sjö. Exempelvis personal hos avsändare, transportör, rederi, stuveri och hamn. Det är lämpligt att även personal ombord fartygen får en regelbunden anpassad utbildning.

Luft (IATA-DGR)

Avsändare och deras agenter, förpackare, flygspeditörer, fraktagenter, flygoperatörer (flygbolag), leverantörer av marktjänster, med flera.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support