SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Östersjöavtalet

Östersjöavtalet

Östersjöavtalet (Memorandum of Understanding on the Transport of Dangerous Goods in the Baltic) är ett alternativ till IMDG-koden och får tillämpas på särskilda ro-ro fartyg på Östersjön.

Var gäller avtalet?

Avtalet, som är skrivet mellan Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige, är framtaget för att underlätta transporter i Östersjön, Bottniska viken och Finska viken med en geografisk begränsning i nordväst av en linje mellan Skagen och Lysekil. Detta område är sedan indelat i ”område med låg våghöjd” (LWHA-områden) som är områden till sjöss där den signifikanta våghöjden inte överskrider 2,3 meter under mer än 10 % av året (enligt Stockholm överenskommelsen).

Avtalet får endast tillämpas på ro-ro fartyg som trafikerar det ovanstående området och som är konstruerade och utrustade enligt specifika bestämmelser samt försedda med ett intyg.

Vad innebär avtalet?

Avtalet innebär att man under vissa förutsättningar kan utnyttja reglerna för landtransport under själva sjötransporten. Generellt gäller att farligt gods som ska transporteras enligt Östersjöavtalet ska vara klassificerat, förpackat, märkt, etiketterat, dokumenterat och samlastat på/i en lastbärare enligt bestämmelserna i IMDG-koden eller enligt ADR/RID.

Flampunkt

Vid transport av farligt gods i flytande form med en flampunkt på 60°C (sluten degel (c.c.)) eller lägre ska det i godsdeklarationen anges om flampunkten är < 23°C eller ≥ 23°C, och godset ska stuvas därefter.

Separation av gods

Förpackningar ska separeras från varandra i lastbärare enligt kraven i IMDG-koden. Det är dock tillåtet att i LWHA-områden samlasta gods ur separeringskrav 1 och 2.

Lastbärare ska stuvas enligt särskilda stuvningstabeller i Östersjöavtalet och separering ska ske enligt IMDG-koden. I LWHA-områden krävs däremot ingen separering mellan lastbärare som har separeringskrav 1 och 2.

Stuvningsintyg

Stuvningsintyg ska utfärdas för varje lastbärare, inklusive fordon, där den som ansvarar för lastningen intygar att godset stuvats i lastbäraren enligt bestämmelserna i IMDG-koden. Stuvningsintyg krävs inte för lastbärare som endast innehåller gods i begränsad eller reducerad mängd. Då farligt gods med separeringskrav 1 och 2 samlastats i en lastbärare som ska gå i LWHA-områden ska stuvningsintyget kompletteras med ”Samlastat enligt Östersjöavtalet” eller "Packed together in accordance with the MoU".

Begränsad mängd och reducerad mängd

Om farligt gods transporteras som begränsad mängd eller reducerad mängd, ska avsändaren eller avsändarens representant i förväg meddela UN-nummer och klass för respektive gods till fartygets befälhavare.

Lastsäkring

Lastbärare och enhetslaster ska vara säkrade ombord på fartyget under sjötransport enligt fartygets lastsäkringsmanual, som godkänts av Transportstyrelsen.

Utbildning

Avsändare och redare ska säkerställa att de personer som är involverade i transporter av lastbärare enligt Östersjöavtalet genom återkommande utbildningar görs förtrogna med tillämpningen av Östersjöavtalet inklusive bestämmelser i ADR och/eller RID. Utbildningen ska motsvara dessa personers ansvarsområden. 

Avsändarna och redarna ska spara dokumentation som visar att utbildningen har genomförts, och på begäran göra denna dokumentation tillgänglig för arbetstagaren eller den behöriga myndigheten. 

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support