SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Vägar och tunnlar
  1. Farligt gods
  2. Farligt gods på väg
  3. Vägar och tunnlar

Vägar och tunnlar

Det finns särskilda trafikregler för transport av farligt gods, t ex reglerar lokala trafikföreskrifter vilka vägar som är förbjudna. Även för tunnlar finns begränsningar för farligt gods.

Lokala trafikföreskrifter

Länsstyrelserna får genom lokala trafikföreskrifter meddela särskilda trafikregler för transport av farligt gods. De kan förbjuda vissa vägar och områden liksom rekommendera lämpliga färdvägar samt parkeringsplatser för fordon lastade med farligt gods. En aktuell sammanställning över vilka vägar som är belagda med restriktioner finns hos Transportstyrelsen.

Tunnelkategorier

I bestämmelserna för vägtransport av farligt gods (ADR) finns regler för transport av farligt gods i tunnlar. Tunnlarna delas in i fem olika tunnelkategorier: A, B, C, D och E. Kategoriseringen baseras på riskerna vid explosion, utsläpp av giftig gas eller flyktig giftig vätska och brand.

Tunnelkategorier anger vilka typer av farligt gods som är förbjudna för passage genom tunneln. Tunnelkategori A innebär att restriktioner saknas och att alla typer av farligt gods får passera. Kategorierna B till E indikerar en stigande grad av restriktioner, där tunnelkategori E innebär totalförbud mot transport av farligt gods med märkningspliktiga fordon, det vill säga med fordon som ska vara försedda med orangefärgade skyltar. Det är också möjligt att en och samma tunnel har fler än en tunnelkategori för att exempelvis begränsa tunnelns tillgänglighet under olika tidpunkter på dygnet.

Behörig myndighet i respektive land är ansvarig för att ange vilka tunnelkategorier som gäller för tunnlar på deras territorium. I Sverige har Länsstyrelserna kategoriserat tunnlarna.

Föraren får information om godsets tunnelrestriktioner via godsdeklarationen som avsändaren upprättar.

Vägmärken

Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

Märket anger förbud mot trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt.

Tunnelkategori

Tavlan används under märket Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods. Bokstaven B, C, D eller E anger tunnelns kategori. Tavlan kan även kompletteras med tilläggstavla för tidsangivelse (klockslag).

Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods 

Gäller för fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt. Bokstaven på märket anger att påbudet endast avser sådana fordon som inte får framföras i en vägtunnel som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven.

Farligt gods

Märket anger rekommenderad  färdväg för fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support