SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB bjuder in till samrådsmöte inför Joint-Meeting

MSB bjuder in till samrådsmöte inför Joint-Meeting

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 19-29 september har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2025 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet. 

Det finns enbart möjlighet att delta på samrådsmötet på distans via Skype. En inbjudan med Skype-länk till mötet skickas ut till de deltagare som anmält att de ska delta på samrådet.

Tid: Torsdagen den 7 september kl. 10.00 - 13.00
P
lats: På distans via Skype

OBS! Anmäl ert deltagande till henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se senast tisdagen den 5 september.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast tisdagen den 5 september till henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

I den dokumentsammanställningen finns en sammanfattning av de förslag som ska behandlas och med en länk till respektive dokument.

Dokumentsammanställning

Dokumenten finns att läsa i sin helhet på FN:s hemsida: 
Officiella dokument och Informella dokument (INF)


 

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support