SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB bjuder in till samrådsmöte inför möte med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG)

MSB bjuder in till samrådsmöte inför möte med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG)

MSB bjuder in till samrådsmöte inför det 62:a mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG) som berör samtliga transportslag. I nedanstående bilaga finner ni dokumentsammanställningen på svenska över de dokument som kommer att diskuteras och som kommer att påverka innehållet i kommande utgåva av FN-rekommendationerna, och därefter bestämmelserna i ADR/RID/IMDG-koden/ICAO-TI.

Tid för samrådsmöte: Onsdagen den 21 juni,  kl. 10.00 - 12.00 (anmälan senast den 19 juni)
Plats: Distans via Skype (möteslänk skickas den 20 juni till de som anmält sig)

Vid anmälan om deltagande vill MSB att ni anger vilka dokument ni vill diskutera på samrådsmötet! På mötet kommer vi endast ta upp de förslag som anmälts.

Observera att det även går bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna skickas via e-post senast den 21 juni.

Kontaktpersoner: josefine.gullo@msb.se eller camilla.oscarsson@msb.se. 

2023-1 Bilaga dokumentsammanställning

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support