SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB ger ut ändringsföreskrifter till ADR-S/RID-S

MSB ger ut ändringsföreskrifter till ADR-S/RID-S

Från den 1 januari 2022 träder ändrade föreskrifter om transport av farligt gods i kraft. 

  • MSBFS 2021:6 - Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2020:9 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021)
  • MSBFS 2021:7 - Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2021:10) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2021).

Ändringsföreskrifterna innehåller i huvudsak redaktionella ändringar till bestämmelserna i ADR-S 2021 respektive RID-S 2021, vilket innebär grammatiska ändringar, justeringar av vissa textstyckens placeringar samt kompletteringar av några avsnittshänvisningar.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support