SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB önskar synpunkter inför möte med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG)

MSB önskar synpunkter inför möte med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG)

Den 24 juni – 3 juli hålls möte med FN:s sub-kommitté för transport av farligt gods som berör samtliga transportslag via FN-rekommendationerna. Inför mötet har MSB gjort en sammanställning med kort beskrivning av de förslag som kommer att diskuteras. Förslagen som antas vid detta möte kommer att medföra ändringar i samtliga transportregelverk 2027, ADR, RID, IMDG-koden och ICAO-TI. 

I filen nedan finner ni information om de dokument som ska diskuteras och som ni har möjlighet att lämna synpunkter på för att bidra till Sveriges ståndpunkter vid mötet. 

Filen innehåller en sammanfattning och referens till samtliga förslag som hittills publicerats. För att få en komplett bild av respektive förslag som ni är berörda av, är det viktigt att läsa de fullständiga dokumenten, samt ev. bakgrundsdokument som det hänvisas till. Ni finner länk till fullständiga dokument under varje sammanfattning i den filen.  

Observera att det samrådet inför detta möte sker skriftligt och att synpunkter på förslagen lämnas via e-post senast den 17 juni till Josefine Gullö: josefine.gullo@msb.se eller Camilla Oscarsson: camilla.oscarsson@msb.se

2024-01 TDG Dokument juli (samråd)


1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support