SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSBs rapport från det senaste mötet med FN:s subkommitté TDG

MSBs rapport från det senaste mötet med FN:s subkommitté TDG

MSB har sammanställt den svenska rapporten från det 62:a mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG) som genomfördes den 3-7 juli 2023. Besluten som fattades kommer att påverka innehållet i den 24:e utgåvan av FN-rekommendationerna och 2027 års utgåvor av ADR, RID, IMDG-koden och ICAO-TI/IATA-DGR.  

Rapport från TDG-mötet juli 2023

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support