SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSBs rapport från Joint meeting gällande RID/ADR/ADN

MSBs rapport från Joint meeting gällande RID/ADR/ADN

MSB ger lämnar rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 19-27 september 2023.

Deltagare från MSB var Johan Karlsson, Malin Jonsson och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor.  Övriga deltagande medlemsstater är uppräknade i rapportbilagan. 

2023-09 Joint Rapport

Sammanfattning:

Den 19-27 september hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De beslut som fattas vid Joint-mötet är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road). Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser.

Vid detta möte behandlades 31 officiella förslag och därtill 47 informella dokument. Diskussioner och beslut behandlade de regler som införs i 2025 års utgåva av regelverken.

En officiell rapport från Joint-mötet som sammanfattar respektive förslag presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats: https://unece.org/info/Transport/Dangerous-Goods/events/369947

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på UNECE:s webbplats.

https://unece.org/info/Transport/Dangerous-Goods/events/369947

Nästa Joint-möte äger rum den 25-28 mars i Bern.

Med vänlig hälsning
Johan Karlsson

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande
Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support