SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Säkerhetshoten 2021

Säkerhetshoten 2021

Varje år publicerar Säkerhetspolisen en årsbok och nulägesbild över säkerhetshoten mot Sverige. Årsboken är en informationskälla till verksamheter som omfattas av transport av farligt gods och deras förebyggande arbete med transportskyddet.

Med transportskydd avses i lagen om transport av farligt gods de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra och begränsa att obehörigt förfarande med det farliga godset vid transport på land orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom

Enligt årsboken Säkerhetspolisen 2021 utmanas Sveriges säkerhet från flera håll. Hotet från både främmande makt och våldsbejakande extremism har breddats och förändras i snabb takt, vilket ger en komplex hotbild. I årsboken Säkerhetspolisen 2021 listas sju hot och sårbarheter myndigheten identifierat som särskilt viktiga att adressera.

  1. Sverige en spelplan för andra staters konflikter
  2. Ett breddat hot och nya skyddsvärden
  3. Rymden som underrättelsearena
  4. Snabb digitalisering ökar hot och sårbarheter
  5. Den breda extremismen växer
  6. Unga radikaliseras online
  7. Ett ackumulerat säkerhetshot


Ladda årsboken Säkerhetspolisen 2021 här ...

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support