SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Transportstyrelsen önskar remissvar av föreskrift och svensk IMDG-kod

Transportstyrelsen önskar remissvar av föreskrift och svensk IMDG-kod

Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) ska komma ut i nytryck och förväntas träda i kraft 1 juni 2022. Transportstyrelsen ger er tillfälle att lämna synpunkter på föreskriftsförslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 14 april 2022. Ange diarienummer TSF 2021-48 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
sjofart@transportstyrelsen.se

eller till:
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

För frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:
Helena Ragnarsson, handläggare farligt gods
helena.ragnarsson@transportstyrelsen.se
010-495 33 22

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se
010-495 63 27

Remissmissiv

Konsekvensutredning

Konsekvensutredning, bilaga

Föreskrift, IMDG-koden, band 1

Föreskrift, IMDG-koden, band 2

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support